Vi over 60

løst og fast om og til personer 60+

Lidt jura


Pension og arbejde

Jeg er, som beskrevet andet sted, tilknyttet et vikar bureau, og selv om jeg er folkepensionist, så synes jeg, at det vil være rigtig rart, hvis jeg stadig kunne arbejde inden for mit fag.
Jeg er derfor blevet tilbudt 2 dages vikar arbejde i 13 uger, ca 30 dage. Da det er i Svendborg, så er der også et størrer befordringsfradrag.
Som altid forsøgte jeg selv at se, om jeg kunne ændre forskudsopgørelse og pensionsudbetaling. Det er bare ikke nemt.
Jeg måtte både have fat i Udbetaling Danmark og Skat.
Her vil jeg bare sige, at medarbejderne ved Skat er meget mere hjælpesomme end dem ved udbetaling Danmark.
Men reglerne er nogenlunge sådan.:

De første 60.000 kr. du har arbejdsindkomst pr. år medtages ikke i beregningen af folkepensionen, det er en slags bundfradrag for arbejdsindkomst.

Har du en arbejdsindkomst der er større end 310.000 kr. vil beregningen af dit grundbeløb blive påvirket.

Da jeg jo er gået på pension her i 2016, så skal jeg selv rette beløbene hos Skat og på Borger.dk
Udover at holde øje med beløbenes størrelse, så skal timerne også registreres - over eller under 750 timer pr år.
Læs mere på http://www.retsinfo.dk

 


Ansøgning om hjælp i særlige tilfælde for ``ikke pensionister´´

Der kan ved ansøgning ydes hjælp til rimeligt begrundende enkelt udgifter, til en person, der har været ude for ændringer i sine forhold, og hvis den pågældende egen afholdelse af udgiften i afgørende grad vanskeliggør den pågældende og familiens mulighed for at klare sig i fremtiden.
Udgiften skal være opstået som følge af behov, der ikke kunne forudses.
Der kan ydes hjælp til sygebehandling, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes af anden lovgivning. 
Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendigog helbredsmæssig velbegrundet.
Der kan undtagelsesvis ydes hjælp til behandling uden for det offentlige behandlingssystem. Dette forudsætter dog, at der ikke findes behandlingsmuligheder inden for det offentlige behandlingssystem, og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt velbegrundet. 
Se http://www.retsinfo.dk aktivlovens §§ 81-85


Indtægt/opsat pension

Personer, der opfylder betingelserne for ret til Folkepension, kan opsætte udbetalingen af pension til et tidspunkt, der ligger efter folkepensionsalderen. Udbetaling Danmark kan dog træffe afgørelse om, at pensionen ikke opsættes, hvis det skønnes usandsynligt, at beskæftigelseskravet for optjening af venteprocent vil blive opfyldt. (750 timer pr kalenderår)
For at kunne optjene venteprocent er betingelsen, at man skal arbejde mindst 750 timer inden for et kalenderår. Hvert år vil det blive kontrolleret, om man opfylder beskæftigelseskravet for det pågældende år.
Folkepensionen kan opsættes for ialt 120 mdr. ønsker man at opsætningen ophører, anmodes Udbetaling Danmark om dette, og pensionen kommer til udbetaling den 1. i efterfølgende måned.
Opsætningen af pensionen ophører udenanmodning, når pensionen har været opsat i 120 mdr.
Venteprocenten opgøres som forholdet imellem det antal mdr pensionen har været opsat, og middellevetiden i hele mdr. for pensionistens alder på ophørs tidspunktet.
Fra opsætningens ophør udbetales et månedligt tillæg sammen med folkepensionen.
For yderligere oplysninger om opsætning, venteprocent og tillæg se http://www.retsinfo.dk Pensionsloven og kontakt Udbetaling Danmark for yderligere oplysning.


Folkepension

For at være berettiget til dansk Folkepension, er der forskellige regler, der skal skal være opfyldt. Jeg vil ikke komme ind på hele Pensionsloven, da det bliver for overvældende og alle regler og paragrafer kan ses på http://www.retsinfo.dk
Som udgangspunkt skal ansøgeren have dansk indfødsret - der gælder andre regler for udlændinge, som kan læses på retsinfo.
Derudover skal ansøgeren have fast bopæl i Riget (Danmark, Færøerne og Grønland) eller fast hyre på et dansk skib - ligeledes er der her undtagelser, og disse kan læses på retsinfo.
Optjening af ret til fuld pension er betinget af,at ansøgeren har mindst 40 års bopæl i riget, hvis ikke dette er opfyldt, så vil pensionen blive udbetalt som et forholdstal immellem bopælstiden og de 40 år - altså har man boet i Danmark i 20 år, får man 20/40 dele af fuld pension.
Har man inden overgang til Folkepension fået Førtidspension, vil folkepensionen blive udbetalt med samme antal 40-dele, hvormed pensionen hidtil har været udbetalt.
Udover et grundbeløb udbetales der et pensionstillæg - de to beløb giver omkring kr 12.000,00 brutto.
Et godt råd er, at man inden man søger om pensionen ved Udbetaling Danmark på http://www.borger.dk, har ændret sit skattekort, således at fradrag er ændret til de rigtige og indtægter er ændret til de rigtige. Årsagen til dette er, at ansøgningen helst skal indeholde de nyeste oplysninger, ellers vil skatten ikke stemme ved årets udgang.
Borgerservice vil være behjælpelig, hvis der ikke er hjælp at hente hos famile og venner.


Kørekort

Da jeg nu har købt en camping vogn, så vil jeg jo gerne have, at min veninde kunne køre med den, når hun og hendes unger skal med på ferie.
Jeg har ikke noget problem omkring kørekort, idet jeg har kørekort til alt, men min veninde har kun et alminedeligt B-kørekort.
Så det er kørekortet og bilen - altså dens vægt - der bestemmer, hvor tung en trailer/campingvogn man må trække.
B-kørekortet giver ret til, at køre med en bil på højste totalvægt på 3500 kg og derfor må du køre med en trailer/campingvogn på op til 750 kg totalvægt. Der er dog nogen andre regler, hvis du har taget kørekort før 1.5.2009 
Hvis dit samlede vogntog ikke kan ``holde vægten´´ så er der mulighed for, at tage et B+ kørekort eller et B/E kørekort.
For uddybning af dette og andre vægt regler check http://www.fdm.dk


mere kørekort

For de fleste gælder kørekortet frem til 70´ års fødselsdagen, dette gælder for kørekort udstedt før 19.1.2013. Det betyder, at den udløbsdato der står i kortet er gældende.
Den 1.3.2015 kom der nye regler, som betyder, at kørekortet fortsat skal fornyes ved udløbsdato, men at man nu kan forny kørekortet uden lægeerklæring - medmindre det drejer sig om et erhvervskort - og fornyelsen gælder frem til man bliver 75 år. Fra 75-79 kan kortet fornyes for 2 år af gangen - der skal bruges lægeattest til fornyelse, og fra 80 år og fremefter sker fornyelsen for et år af gangen, og der skal bruges lægeattest.
Fornyelse af kørekort sker på Borgerservice i den kommune, hvor man bor, og man skal være opmærksom på, at der kan være ventetid - nogen steder ca 4 uger, og så skal man være opmærksom på, at man IKKE må passerer grænserne til andre lande med et midlertidigt kørekort.
Der er dog undtagelser for denne regel -
Se regler om kørekort.http://www.borger.dk